Stavba roku Plzeňského kraje

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012

Podmínky je možné si stahnout zde.

Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou architektů a Obcí architektů vypisují pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora statutárního města Plzeň

10. ročník veřejné soutěže
STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012

I. Preambule:

 1. Soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od
 2. architektonického pojetí až po řemeslný detail.
 3. Soutěž je určena pro stavby realizované na území Plzeňského kraje bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů.
 4. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech kategorií uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012.

II. Soutěžní kategorie

 1. Novostavby budov
 2. Rekonstrukce budov
 3. Dopravní a inženýrské stavby
 4. Sportovní a volnočasové stavby
 5. Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

III. Porota

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje sedmičlenná odborná nezávislá porota, jmenovaná na návrh vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.
Členové poroty:
Ing. Milan Froněk (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR),
Mgr. Ing. arch. Karel Janda (člen ČKA a OA, mimoplzeňský člen poroty),
Ing. arch. Vladimíra Leníčková (člen ČKA a OA, člen poroty mimo Plzeňský kraj),
Ing. arch. Miloslav Michalec (Odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje),
Ing. arch. Edita Míková (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně),
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),
Ing. arch. Jiří Zábran (člen ČKA a OA, plzeňský člen poroty).

IV. Hodnocení

 1. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
  • architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
  • celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
  • kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
  • další přínos stavby (technická invence zejména v kategorii C, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.)
 2. Průběh hodnocení přihlášených soutěžních staveb porotou bude zveřejněn na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz. U všech přihlášených stavebních děl bude uveden název stavby, její autor, projektant, zhotovitel a investor; dále 3 prezentační fotografie a stručná anotace stavby.
 3. Porota provede hodnocení staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012. Nominace budou poskytnuty v předstihu médiím a budou zveřejněny na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz vč. nominačního hodnocení poroty.
 4. Titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012 může obdržet na základě písemného zdůvodnění poroty v každé kategorii pouze jedna stavba z nominovaných. Porota má právo titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012 neudělit, případně může jiné nominované stavbě udělit ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ.
 5. Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012 se uskuteční na Slavnostním večeru soutěže dne 28. května 2013 v Měšťanské besedě v Plzni.
 6. Výsledky soutěže budou po vyhlášení zveřejněny v médiích, na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz a prostřednictvím panelové výstavy umístěné ve veřejně frekventovaných prostorách.

V. Ostatní

Nominace na titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012 je spojena s právem používat ji pro referenční, reklamní a propagační účely přihlašovatele.

VI. Přihlášení do soutěže

Soutěž je veřejně vyhlášena po tiskové konferenci dne 7.2. 2013. Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka.

K přihlášení je třeba doložit:

 1. Řádně vyplněná přihláška a doklad o zaplacení prezentačního poplatku.
 2. Stručná anotace charakteristiky stavby v rozsahu cca tří řádek a tři prezentační fotografie (rozměr nejméně 50x35 cm v rozlišení 300 dpi, formát jpg, pdf nebo tiff ) na CD pro představení stavby veřejnosti na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz . Uvedené materiály se zároveň stanou podkladem pro přípravu panelové výstavy.
 3. Základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě:

  1. údaje o stavbě: - popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci (název, místo, stručnou charakteristiku), datum kolaudace stavby nebo datum uvedení do provozu, event. další podstatné údaje o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži přihlašována,
  2. údaje o stavebním týmu: o dodavatelské firmě případně o kooperantech: název, IČ, DIČ, sídlo, poštovní adresa, statutární zástupce, kontaktní spojení vč. kontaktní osoby (telefon, e-mail), charakteristika činnosti firmy,
  3. údaje o autorech architektonického návrhu a projektu realizovaného díla: jména autorů, kontaktní adresy (telefon, e-mail). Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů a zveřejněním na www.stavbarokuPK.cz , pro účely výstavy, v mediích a v dalších prezentacích a že podáním přihlášky neporušuje autorská a jiná práva třetích osob,
  4. údaje o investorovi stavebního díla (zejména): název, sídlo, adresu, statutárního zástupce a kontaktní osobu (telefon, e-mail), údaj zda stavba byla zčásti či zcela hrazena z veřejných prostředků, údaje o uživateli stavby, je-li od investora odlišný,
  5. jedná-li se o stavbu pořízenou z veřejných prostředků, doloží přihlašovatel prohlášení, že stavba byla realizována v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.
 4. Výkresová a fotografická dokumentace 

  Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat situaci, rozhodující půdorysy, (po případě i dokumentaci významných konstrukčních řešení, stavebních detailů, či další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby).
  Dále 8–20 ks fotografií, a to z exteriéru i interiéru, případně fotografie stavebních detailů na CD, v rozlišení pro tiskové účely 300 dpi, formát . jpg / . pdf).
  Dokumentace zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity.

VII. Prezentační poplatek

Prezentační poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla činí 8 000 Kč + 21% DPH dle platné novely zákona o DPH pro rok 2013, v případě přihlášení stavby městem, obcí nebo neziskovou organizací 4 000 Kč + 21% DPH. Tento poplatek musí být uhrazen ke dni uzávěrky přihlášek. Na základě přihlášky stavby do soutěže a uhrazení příslušného poplatku bude přihlašovateli zaslán daňový doklad o zaplacení prezentačního poplatku.

Prezentační poplatek je nákladovou položkou.

Termín uzávěrky přihlášek a dodání kompletní dokumentace do sekretariátu soutěže je 22. 3. 2013 do 15.00 hod.

Podmínky je možné si stahnout zde.

 
 

Nahoru